เข้าสู่ระบบ  โดย ...>  

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระ/งาน

เจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ

บุคคลทั่วไป


 

 


ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
ประจำปีการศึกษา 2566  สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

 

ผู้พัฒนาระบบ :    ครูยมนา  สุขหอม