เข้าสู่ระบบโดย --->

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ฝ่ายบริหาร

นักเรียน


คะแนนวัดผลการเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566

คำชี้แจง

    คะแนนที่ปรากฏในระบบนี้ เป็นคะแนนที่ครูผู้สอนได้ดำเนิการวัดผลประเมินผล
การเรียนระหว่างเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ   ที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
แต่ละกิจกรรม ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และจิตพิสัย รวบรวมเป็น
คะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แล้วบันทึกคะแนนรวมแต่ละหน่วยเข้าสู่ระบบ

     ดังนั้น คะแนนในระบบนี้จึงสามารถมีการปรับปรุงแก้ไขได้ โดยเมื่อมีผู้เรียนมา
ร้องขอพัฒนาตนเองเพิ่มเติม เมื่อครูผู้สอนได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการ
แล้ว ครูผู้สอนสามารถมาปรับปรุงแก้ไขคะแนนของผู้เรียนตามการพัฒนาในระบบนี้ได้

     อนึ่ง เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในบางกลุ่มสาระ เนื้อหาแต่ละหน่วยแยก
เป็นอิสระ และต้องใช้ครูผู้สอนที่มีความสามารถเฉพาะทางในการสอน ทำให้การ
จัดการเรียนการสอนมิได้เรียงลำดับของหน่วยการเรียนรู้ เพราะใช้การเวียนเรียนเป็น
ฐานกับครูที่มีความสามารถเฉพาะทางนั้นๆ คะแนนที่ปรากฏในระบบจึงเป็นไปตามที่
นักเรียนได้เรียนตามหน่วยการเรียนรู้จริงเท่านั้น ทำให้ครูผู้สอนสามารถบันทึกคะแนน
ข้ามหน่วยการเรียนรู้ได้

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้สอน


 

ผู้ดูแลระบบ :  ครูเพ็ญนภา  เต็มกันทา
เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ